ادبیات جامع رشته انسانی حرف آخر

1,600,000تومان

1- 9 حلقه DVD آموزشی

2- آموزش 90 درصد ادبیات عمومی و اختصاصی انسانی

3- آموزش ادبیات در 60 ساعت با الگو و تصویر سازی