ریاضی تشریحی دهم حرف آخر

315,000تومان

هر ساله درصدی از کنکور دانش آموزان به صورت مستقیم یا مثبت به معدل دانش آموزان بستگی دارد؛ به همین علت دانش آموزان باید معدل و نمرات خوبی را در امتحانات کسب کنند.