صفر تا رتبه حرف آخر

45,000تومان

1- 6 حلقه DVD آموزشی

2- کاری از استادان حرف آخر

3- تقریبا 40 ساعت آموزش