فلش کتاب ریاضی دهم حرف آخر

250,000تومان

مباحث درس ریاضی پایه دهم:

  1. مجموعه الگو و دنباله
  2. مثلثات
  3. توان و عبارت های جبری
  4. معادله و نامعادله
  5. تابع
  6. شمارش بدون شمردن
  7. آمار و احتمال