مجموعه شیمی صفر حرف آخر

95,000تومان 85,000تومان

محتوای شیمی صفر استاد شیروانی:

  1. آرایش الکترونی
  2. اعداد کوانتومی
  3. پیوندها و ترکیبات