مجموعه شیمی صفر حرف آخر

85,000تومان

محتوای شیمی صفر استاد شیروانی:

  1. آرایش الکترونی
  2. اعداد کوانتومی
  3. پیوندها و ترکیبات