محاسبات و هفت الگو حرف آخر

200,000تومان 0تومان

(صرفا هزینه پست)

تعداد DVD ها 2 حلقه

بیش از 9 ساعت تدریس و حل تست

مدرس: استاد منتظری و استاد صیاد