آرشیو برچسب های: تخمین رشته قبولی با رتبه

<span style=”display:block; font-size:0;height:0;”>Bodybuilding: History, Types, Objective, & Equipment – Sportsmatik <a href=”http://bodybuildinghere.com/steroids-uk/clomiphene-citrate-clomid-by-cipla-clomid-50mg-in-uk/” title=”clomid buy online”>clomid buy online</a> activity – how to build muscle mass legs, what is anavar for bodybuilding – whistle</span>

تخمین رتبه کنکور

تخمین رتبه کنکور

تخمین رتبه کنکور – تخمین رتبه همانطور که از اسمش مشخص است به طور تقریبی و تخمینی به شما می گوید که در کنکور سراسری رتبه شما به طور حدودی چند خواهد بود. تخمین رتبه مثل درصد گیری نیست که فرمول خاصی داشته باشد و هرکس بتواند که به تنهایی و به یک محاسبه ی […]